Novorozenecká kolika a probiotika

Dětská kolika a probiotika

Dětská kolika se vyskytuje u dětí do 5 měsíců. Zahrnuje opakující se periody neuklidnitelného pláče a nepokoje, rozčilenosti a často je spojená s projevy bolesti jako je přitahování nohou k tělu nebo prohýbání zad. Těmito stavy mohou trpět i jinak zdravé děti. Součástí definice tohoto syndromu je i konstatování, že rodiče nedokáží těmto stavům předejít ani je vyřešit. Dětské koliky jsou tak spojené i se silnou psychickou zátěží pro rodiče, kteří jsou často zoufalí z toho, že nedokáží dítěti pomoct. Příčiny dětské koliky se dosud nepodařilo přesně vymezit.

Mezi zvažované příčiny dětských kolik patří nevyzrálost střeva a střevní mikrobioty. Ukázalo se, že vyšší výskyt kolik u dětí je spojen s nižšími početnostmi probiotických bakterií bifidobakterií a laktobacilů a bakterií rodu Bacteroides ve stolici dětí a zvýšenou početností bakterií z rodů Clostridium, Staphylococcus, Escherichia, Shigella, Klebsiella a Enterobacter. Jde o bakterie, které jsou v našich střevech běžně přítomné, ale většina z nich zahrnuje i patogenní druhy a kmeny. Některé kmeny bakterie Shigella jsou například původci bakteriální úplavice. Novorozenci a kojenci trpící kolikami mají celkově sníženou diverzitu střevního mikrobiomu (počet druhů mikroorganismů ve střevech).

Střevní bakterie a další mikroorganismy mohou koliky ovlivňovat různými způsoby. Jako příklad lze uvést vyšší produkci plynů při zvýšené početnosti enterobakterií. Enterobakterie navíc produkují endotoxiny, které mají prozánětlivý účinek. Přítomnost laktobacilů a bifidobakterií naopak zvyšuje produkci protizánětlivých genů střevním epitelem.

S ohledem na vliv bakterií na dětské koliky není překvapivé, že jednou z testovaných metod léčby je používání probiotik, kultur živých mikroorganismů. Existuje řada studií, které testovaly efekt různých probiotika na dětské koliky. Nejčastěji měřeným parametrem je zkrácení doby pláče při podávání probiotik. Byly testovány různé kmeny laktobacilů, bifidobakterií a dalších symbiotických bakterií. Vliv bakterií byl buď testován samostatně, nebo ve směsi více kmenů, nebo ve směsi s prebiotiky (nestravitelnými polysacharidy sloužícími jako substrát pro bakterie).

Opakovaně ověřeným bakteriálním kmenem je Lactobacillus reuteri DSM 17938. Pozitivní vliv tohoto kmenu při léčbě dětských kolik byl potvrzen ve 4 menších studiích a v jedné souhrnné studii zkoumající výsledky řady výzkumných prací na toto téma. Další studie ale měly konfliktní výsledky, ze kterých je nejasné zda je pozitivní efekt L. reuteri stejný pro kojené i nekojené děti. Toto probitotikum je uváděno jako možný efektivní lék dětských kolik pro kojené děti Světovou Gastroenterologickou společností. Bohužel horších výsledků se dočkal kmen Lactobacillus rhamnosus GG. Tento kmen se běžně a úspěšně používá pro léčbu akutních dětských průjmů. Podávání tohoto probiotika u dětí s kolikami nevedlo k signifikantnímu snížení doby pláče. Příkladem dalších úspěšných léků koliky mohou být symbiotika. Testována byla směs prebiotik fruktooligosacharidů a 7 bakteriálních kmenů: Lactobacillus casei, L. rhamnosus, L. bulcaricus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium breve B. infantis. U této směsi se pozitivní výsledky dostavily po sedmi dnech, ale po 30 dnech zase vymizely.

Lactobacillus reuteri i Lactobacillus rhamnosus jsou běžnou součástí probiotik prodávaných pro kojence. Nejednoznačné výsledky u těchto i dalších probiotik mohou sloužit jako ilustrace toho, že efekt probiotik se liší mezi použitými kmeny a podle specifických podmínek. Do budoucna bude velkou výzvou zavedení systému, který umožní testování individuálních mikrobiálních profilů pacientů a přípravu individualizovaných směsí probiotik a prebiotik.

 

Tintore M., Colome G., Santas J.,Espadaler (2017). Gut microbiota dysbiosis and role of probiotics in ifant colic. Archives of clinical microbiology 8: 4: 56.

http://www.acmicrob.com/microbiology/gut-microbiota-dysbiosis-and-roleof-probiotics-in-infant-colic.php?aid=19957

<< Ostatní aktuality