Rýžové otruby jako prevence podvýživy dětí

Studium mikrobiomu má i rozsáhlé praktické využití. Jednou z otázek, kterou se vědci a lékaři zabývají, je využití regulace mikrobiomu pro boj s podvýživou v chudých zemích. Mezinárodní vědecký tým provedl první kontrolovaný test využití rýžových otrub jako potravinového doplňku pro zlepšení zdraví střev a celkového růstu u dětí.

S poruchami růstu byla opakovaně spojená environmentální enteropatie. Jde o subklinický stav spojený se zpomaleným růstem v důsledku zhoršeného příjmu živin. Tento stav může vést k vážným zdravotním komplikacím obzvlášť ve spojení s podvýživou. Podvýživa může být způsobena řadou faktorů jako je malá porodní váha, nedostatečné kojení, nedostatečné dokrmování nebo chronické infekce a průjmová onemocnění. Děti s podvýživou mají zvýšené riziko smrti. Podvýživa je problém hlavně v chudých zemích.

Kritickým oknem pro léčbu podvýživy je u malých dětí přechod na pevnou stravu. V minulosti byly testována prevence podvýživy například pomocí doplňování chybějících makroživn, antimikrobiálních léků, nebo snahou zlepšit hygienické podmínky komunit. Nová studie za stejným účelem testovala rýžové otruby.

Proč zrovna rýžové otruby? Rýžové otruby obsahují řadu bioloicky aktivních látek, například různé formy vlákniny a vitamíny. Také jde o levný produkt. Rýže se pěstuje ve většině chudých zemí postižených podvýživou, ale rýžové otruby se zatím pro lidskou spotřebu nepoužívají. Inspirací pro použití rýžových otrub u dětí, byly zvířecí studie, kdy rýžové otruby zlepšily růst a zdravotní stav odstavovaných selat.

Do studie bylo vybrány cca 100 šest měsíců starých dětí z Latinské Ameriky (Nikaragua) a Afriky (Mali). Děti z obou států byly rozděleny náhodně do dvou skupin. Kontrolní skupina nedostávala nic a experimentální skupina dostávala prášek z rýžových otrub ve zvyšujících se dávkách (1-5 g denně). Prášek se dětem podával smíchán s jídlem nebo pitím. U dětí byl v 6, 8 a 12 měsících měřen růst, zároveň byly odebírány vzorky stolice. Ve stolici se měřila přítomnosti biologických markerů spojených s infekcemi a zvýšenou propustností střevních stěn a vzorky stolice byly také použity pro charakterizaci střevních bakteriálních komunit pomocí sekvenování.

Prášek z rýžových otrub průkazně zvýšil růst dětí. I když nebylo potvrzen signifikantní pokles patologických biologických markerů ve stolici u všech markerů bylo pozorováno mírné snížení. Rýžové otruby zároveň vyvolaly změnu střevního mikrobiomu. Děti z různých kontinentů měly odlišný mikrobiom už na začátku studie. Nicméně část bakterií zvýšila své početnosti v reakci na rýžové otruby u všech dětí. Šlo o bakterie z rodů Lactobbacillus, Bifidobacterium, Faecalibacterium a čeledi Lachnospiraceae. Vesměs jde o probiotické bakterie, které jsou součástí zdravé střevní mikroflóry. Stejné kmeny laktobacilů a bifiodbakterií jsou častější i ve zdravých střevech kojených dětí. Rýžové otruby tedy přispěly i k formulování zdravé střevní mikrobioty.

Nová studie ukázala, že rýžové otruby jsou levný a bezpečný potravinový doplněk s potenciálem pro prevenci problémů spojených s podvýživou v chudých zemích. Součástí jejich pozitivního účinku je i regulace složení střevní mikroflóry.

 

Zambrana LE, McKeen S, Ibrahim H et al. Rice brain supplementation modulates growth, microbiota and metabolome in weaning infants: a clinical trial in Nicaragua and Mali. Scientific Reports 2019; 9: Article number 13919. https://www.nature.com/articles/s41598-019-50344-4

<< Ostatní aktuality