Obnova střevní mikroflóry je individuální

Více studií mikrobiomu popsalo narušení střevních mikrobiálních společenstev antibiotiky. Antibiotika mohou způsobit krátkodobé až dlouhodobé narušení naší komenzální mikroflóry. Změny ve složení mikrobiomu pak mohou změnit i funkce, které mikrobiom poskytuje svému lidskému hostiteli a ovlivnit tak naše zdraví. Nová studie se pokusila zjistit, jestli se obnova mikrobiomu po podání antibiotik řídí nějakými obecnými zákonitostmi.

Výzkumníci pracovali s daty ze dvou různých studií. Obě studie sledovali vliv antibiotik na střevní mikroflóru. Jedna studie sledovala vliv jednoho antibiotika (cefprozil) u 18 účastníků a druhá studie sledovala vliv podávání směsi tří antibiotik (meropenem, gentamicin, vancomycin) na střevní společenstva 12 lidí.

Vědci kromě metod sekvenování příští generace, které umožňují popis mikrobiálních komunit na ůrovni rodů a druhů použily i speciální analytické postupy umožňující srovnání vzorků na úrovni bakteriálních kmenů. Srovnání bakteriálních kmenů bylo provedeno pro 10 nejpočetnějších bakteriálních druhů. Srovnávány byly kmeny ze vzorků před podáváním antibiotik, z průběhu podávání antibiotik a po skončení podávání antibiotik.

Střevní mikroflóra lidí léčených jen jedním antibiotikem se po skončení experimentu vrátila do stavu blízce podobnému stavu před podáváním antibiotik. U léčby třemi antibiotiky, byla změna bakteriálních kmenů výraznější. U obou skupin byl navíc pozorován jev, kdy v průběhu léčby některé kmeny zmizely, byly nahrazeny jinými, a po skončení léčby se opět vrátily.

Dalším důležitým výsledkem studie, bylo pozorování, že obnova mikrobiálních komunit je silně individuální a výrazně se liší mezi účastníky a to i přesto, že všichni účastníci byli zdraví mladí dospělí lidí, u kterých lze předpokládat stabilní mikrobiom.

Studie podtrhuje individualitu mikrobiomu a potřebu personalizovaných léčebných postupů.

 

Koo H, Hahim JA, Crossman DK et al. Individualized recovery of gut microbial strains post antibiotics. NPJ Biofilms and Microbiome 2019; 5: Article number. 30.

https://www.nature.com/articles/s41522-019-0103-8

<< Ostatní aktuality