Vaginální mikrobiom a rakovina dělohy

Rakovina dělohy je nejběžnější gynekologický typ rakoviny a patří mezi nejčastější typy rakoviny u žen. Incidence této rakoviny v posledních letech roste. Mezi prokázané rizikové faktory patří postmenopauzální status ženy a obezita. Vědci se nově pokusili zjistit, jestli jaký vliv mají známé rizikové faktory rakoviny dělohy na mikrobiom porodních cest a jestli se dají změny mikrobiomu použít k časné predikci rakoviny.

Vaginální mikrobiom je klíčový pro vaginální zdraví žen a jeho narušení bylo například asociováno s vyšším rizikem potratů. Zdravý vaginální mikrobiom u žen evropského původu ve vyspělých zemích je druhově chudý a dominovaný několika druhy laktobacilů, které udržují různými mechanismy vaginální mikroprostředí a brání infekcím. Růst laktobacilů je podporován estrogenem. Produkce estrogenu klesá po menopauze a je narušena při obezitě, to vede ke zvýšení diverzity vaginálního mikrobiomu. Početnost laktobacilů klesá a zároveň lze najít v dolních porodních cestách i rostoucí počet jiných méně typických druhů bakterií. Klesající počet laktobacilů je zároveň spojen se zvyšováním vaginálního pH.

Výzkumníci odebrali stěry ze stěn vagíny a děložního čípku od 165 žen, které přicházely s různými gynekologickými problémy do Mayo kliniky v Rochesteru. Zhruba polovina žen musela podstoupit hysterektomii a vědci tak získali i vzorky dělohy. Srovnání mikrobiomu reprodukčních cest u žen s rakovinou dělohy a žen bez rakoviny ukázalo, že rakovina dělohy je spojena se zvýšenou početností 17 bakteriálních druhů. 8 z těchto druhů je zároveň spojeno s postmenopauzálním stavem. Porphyromonas somerae byl bakteriální druh, jehož početnost se zvýšila u rakoviny dělohy nejvýrazněji. Jde o patogenní druh, který byl dříve spojen s chronickými infekcemi měkkých tkání, vředy a bakteriální vaginózou. Zatím není jasné, zda se tento druh přímo podílí na rozvoji onemocnění nebo jde o odraz změn zdravotního stavu spojených s rakovinou, které umožňují kolonizaci tomuto druhu. Nicméně vliv mikroorganismů na některé typy rakovin byl prokázán. Nejznámější příklad je rakovina žaludku, které vždy předchází infekce patogenním kmenem Helicobacter pylori.

Spojení Porphyromonas somerae s rakovinou dělohy bylo natolik silné, že vědci v dalším kroku upravili metodu kvantitativní polymerázové řetězové reakce (qPCR) pro vyhodnocení početnosti Porphyromonas somerae ze vzorků vaginálních stěrů. Při zohlednění dalších rizkových faktorů (obezita, postmenopauza a vyšší pH vaginálního prostředí) může početnost P. somerae rozlišit velmi dobře ženy s rakovinou bez potřeby invazivního vyšetření. Vznikla tak metoda, která po další úpravě pro běžné používání umožní na základě jednoho vaginálního stěru pro molekulární analýzu odhalit včas pacientky s rakovinou dělohy.

 

Walsh DM, Hokenstad AN, Chen J et al. Postmenopause as a key factor in the composition of the endometrial cancer microbiome (ECbiome). Scientific Reports 2019; 9: Article number: 19213.

https://www.nature.com/articles/s41598-019-55720-8

 

<< Ostatní aktuality